Οικολογικά Προστατευόμενες Περιοχές της ΔΕ Πασσαρώνα

Οι προστατευόμενες οικολογικά σημαντικές περιοχές της Ελλάδας μπορούν να διακριθούν στις εξής τρεις βασικές κατηγορίες:

  • Τις θεσμοθετημένες περιοχές όπως είναι οι Εθνικοί Δρυμοί, τα Αισθητικά Δάση, τα Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, οι περιοχές του Ν. 1650/1986 (άρθρα 18, 19 & 21) και τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους.
  • Τις περιοχές του Εθνικού Καταλόγου NATURA 2000 (περιοχές κοινοτικού ενδιαφέροντος) και τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας (SPA).
  • Τις μη θεσμοθετημένες περιοχές όπως είναι οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (IBA) που δεν πληρούν τα κριτήρια για να γίνουν περιοχές SPA και οι βιότοποι CORINE.

Μέσα στα όρια της ΔΕ Πασσαρώνος βρίσκεται τμήμα της Περιφερειακής Ζώνης Προστασίας και τμήμα της Ζώνης Β1 και Β2 μιας ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, που σύμφωνα με το Ν. 1650/86 χαρακτηρίζεται ως περιοχή οικοανάπτυξης.

Δημοτική Ενότητα: 

Θεματική Κατηγορία: 

Τοποθεσία: 

Πηγή: 

«Μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου – (Γ.Π.Σ.) Δήμου Πασσαρώνος», Κ.Δασκαλάκη, Κ.Τζιμογιάννη & Β.Πλιάτσικα, Δήμου Πασσαρώνος Νομού Ιωαννίνων, Νοέμβριος 2004

Δημιουργός: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ»

Δικαιώματα: 

Δήμος Ζίτσας